Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

To Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του που εδρεύει στην Βλάστη Νομού Κοζάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100, υπόψη της κ Ζιάκα Βαϊας (τηλ. επικοινωνίας: 24613-50156 & 24613-50117
κλικ για περισσότερα